home | cosa è | cooperazione | scuola diritti umani | convegno | attività | agenda | approfondimenti
, 02 luglio 2020 - cosa succede oggi?
« Torna indietro
APPROFONDIMENTI
15 dicembre 2008
A morti ra mafia
Michela Buscemi

A morti ra mafia

L’avutru jornu m’arruspigghiavu, sintennu vucciria.

Subitu pinsai: “Beddamatri, annavutru ammazzaru.

Annavutru figghiu ri matri

ammazzaru”.

M’affacciu tutta scantata

e viu un mari ri genti

chi cantava filici e cuntenti.

Dumanno: “Chi ci fu?”

“Ma comu, unnu sai?

A mafia m u r i u !

U rissi u tiligiurnali.

Veni, scinni puru tu

ca ci facemu u funirali:

però stavota unnavemu a chianciri, ma ririri e cantari.

Veni scinni, iamula a vruricari”,

a sti paroli un ci puteva cririri,

ma verennu tutta l a genti accussi cuntenti

luro no me cori

trasiu l’alligria:

e non sapeva cosa aveva a fari,

si aveva a chianciri, ririri,

cantari o ballari…

e pila a cuntittizza

me misi a satari

e cantari casa casa

e ricennu: “Che bellu!,

finamenti putemu caminari

pili strati

senza chiù virili

motti ammazzati!

Senza chiù luttu

‘nte li nostri casi.

Campari tranquilli

Senza seantu cà t’ammazzanu

U maritu, i figghi o i frattuzzi

ora tutti si vonnu beni!”

Cantava accussi forti

Che me figghia s’arruspigghió

e mi tallo rirennu:

“Mamà, chi sta facennu?

Nascisti pazza? Picchì fai accussì?”

“Mo, figghia nia, nun sugnu pazza, ma sugnu cuntenta:

a mafia muriu, veni, affaccia,

viri quanta genti ca c’è ccà sutta:

e si tal fi bonu, viri pura a chiddi ca finu a ieri, quannu

ni virevanu arrivari,

sinni travisanu rintra,

si iauvunu a ‘mmucciari,

mancu salutavano

picchi si scantavanu

ca, appressu a mia, ci fussi

la lupara o a calibro trentotto

e magari p1 sbagghiu

i putevani ammazzari.

Ora sunnu contenti

E vanno a fistiggiare”.

Me figghia mi talia

cu l’occhi chini ri felicità

e si metti a cantare ‘nsemi a mmia.

M’arruspigghiu, cu l’ecu ru me cantu:

era tuttu un sonnu.

Mi taliu ‘nttornu:

nenti cacciò, a mafia è sempri ccà.

Annavutru lurici ammazzare.

Però, si nutri lu vulemu,

’sta morti si pò fari

e, macari fra cent’anni,

na l’avemu a vruricari.

[Michela Buscemi]


aggiornato il 16/12/2008 alle ore 16:55 - Link Permanente
Coordinamento Comasco per la Pace - Via Trieste 1 - 22073 Fino Mornasco - COMO
Tel. 031.927644 - Fax. 031.3540032 - email: info@comopace.org web: http://www.comopace.org/